log in

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๙

นายปัญญา ถนอมรอด
นายปัญญา ถนอมรอด
นายวิรัช ลิ้มวิชัย
นายวิรัช ลิ้มวิชัย
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
นายจรัญ หัตถกรรม
นายจรัญ หัตถกรรม
นายธานิศ เกศวพิทักษ์
นายธานิศ เกศวพิทักษ์
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายสมชาย พงษธา
นายสมชาย พงษธา
นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
นายอักขราทร จุฬารัตน
นายอักขราทร จุฬารัตน

นายปัญญา ถนอมรอด

นายปัญญา ถนอมรอด
ตำแหน่ง: ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิรัช ลิ้มวิชัย

นายวิรัช ลิ้มวิชัย
ตำแหน่ง: ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ..๒๕๔๘ รองประธานศาลฎีกา

 • ..๒๕๔๗ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกลาง

 • ..๒๕๔๖ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘

 • ..๒๕๔๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 • ..๒๕๓๙ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 • ..๒๕๓๗ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี

 • ..๒๕๓๕ ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา

 • ..๒๕๓๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 • ..๒๕๓๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลภาษีอากรกลาง

 • ..๒๕๒๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดฝาง

 • ..๒๕๒๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำกระทรวง

 • ..๒๕๒๕ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ

 • ..๒๕๒๐ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

 • ..๒๕๑๘ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ..๒๕๑๗ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

 • ..๒๕๑๖ ผู้ช่วยพิพากษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ..๒๕๔๑ เหรียญจักรพรรดิมาลา (...)

 • ..๒๕๔๐ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (...)

 • ..๒๕๑๖ มหาวชิรมงกุฏ (...)

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เกิดวันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง, ศาลจังหวัดลำปาง

 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (..)

 

นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์

นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, ศาลแขวงสงขลา

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์

 • รองประธานศาลอุทธรณ์

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายจรัญ หัตถกรรม

นายจรัญ หัตถกรรม
เกิดวันที่ : ๑๐ มกราคม ๒๔๘๑

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ..๒๕๐๖

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ..๒๕๐๗

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๓ พ..๒๕๓๔

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ – วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๑

 • ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี

 • ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยราชการศาลอุทธรณ์

 • ผู้พิพากษาศาลแขวงธนบุรี วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๖

 • ผู้พิพากษาศาลแพ่งและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๐

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และภาค ๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ - วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๒

 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๒ – วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

 • รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมและเป็นคณะกรรมการตุลาการโดยตำแหน่ง
  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
  - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ - วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๖ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เหรียญจักรพรรดิมาลา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑

 • มหาวชิรมงกุฎ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

นายธานิศ เกศวพิทักษ์

นายธานิศ เกศวพิทักษ์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อัยการผู้ช่วย

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • เลขานุการศาลฎีกา

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

นายนุรักษ์ มาประณีต

นายนุรักษ์ มาประณีต
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เกิดวันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค ๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (...)

นายสมชาย พงษธา

นายสมชาย พงษธา
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี, ศาลจังหวัดทุ่งสง, ศาลจังหวัด สมุทรปราการ

 • รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เกิดวันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา

 • ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • มหาวชิรมงกุฎ

นายอักขราทร จุฬารัตน

นายอักขราทร จุฬารัตน
ตำแหน่ง: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เกิดวันที่ : ๑ เมษายน ๒๔๘๓

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)

 • เนติบัณฑิต

 • นักเรียนทุน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • ปริญญาเอกกฎหมาย มหาวิทยาลัยโรม (อิตาลี)

 • วุฒิบัตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

 • วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก

 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ (มธ.)

 • นิติโดมดีเด่น ปีพ.. ๒๕๓๙

 • ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ปีพ.. ๒๕๔๐

 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มธ.)

 • นักกฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๔๙

ประวัติการทำงาน

 • เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย

 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 • ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์

 • ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย

 • พนักงานผู้รับผิดชอบสำนวนในคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • ประธานสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ

ราชการพิเศษในอดีต

 • กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ..๒๕๑๗

 • กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ..๒๕๒๑

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ..๒๕๒๐ - .. ๒๕๒๒

 • ที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี พ..๒๕๑๔ - ..๒๕๒๔

 • สมาชิกวุฒิสภา

 • กรรมการร่างกฎหมายในคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • กรรมการพัฒนากฎหมาย

 • กรรมการปฏิรูประบบราชการ

 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 • กรรมการการบินพลเรือน

 • กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 • กรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

 • กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 • กรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • บรรณาธิการวารสารกฎหมายปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • มหาวชิรมงกุฎ

 • ทุติยจุลจอมเกล้า

 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

 • Officier dans l'Ordre National de la Lgion d'Honneur (ฝรั่งเศส)

 • Grande Ufliciale della Repubblica italiana (อิตาลี)

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A)

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ | ๐-๒๑๔๑-๗๗๗๗ โทรสาร | ๐-๒๑๔๓-๙๕๒๒

 

สมัครรับจดหมายข่าว

Log in or create an account